Целевата група:

Безработни лица, регистрирани в ДБТ и отговарящи на условията за минимално входящо образователно ниво за съответната професия или специалност и не са включвани в същите дейности, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или друг публичен източник.

 


Инвестира във вашето бъдеще!